Aktualności
Super User

Super User

poniedziałek, 25 marzec 2019 08:18

Konkurs Wiedzy Liturgicznej

2 marca 2019 r. Tomasz Matyszczyk i Paweł Kapała z klasy III B uczestniczyli w finale Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej w Krakowskim Seminarium Duchownym. Konkurs był organizowany po raz szósty przez Ruch Światło-Życie oraz Seminarium Duchowne. Nasi uczniowie zajęli miejsca 14 i 29 spośród 60 uczestników.

Gratulujemy!

czwartek, 07 marzec 2019 14:34

Nasze podróże – małe i duże

O tym, że podróże kształcą, wiedziano już w epoce oświecenia. Zalet podróżowania nie da się właściwie oszacować, zważywszy na ich wielowymiarowy aspekt. Oprócz możliwości odkrywania nowych przestrzeni, poznawania odmiennych kultur czy nieznanych smaków, oferują niezapomniane przeżycia w zaprzyjaźnionym gronie. Tak przynajmniej jest w przypadku naszych licealistów.

We wrześniu klasy drugie odbyły podróż o charakterze duchowo – formacyjnym, uczestnicząc w XI Ogólnopolskim Młodzieżowym Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze, natomiast w listopadzie licealiści mieli okazję zobaczyć wystawę prezentującą kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz spektakl w Teatrze Starym.

W maju pierwszoklasiści odkryją uroki Rzymu, Drezna i Pragi, natomiast w czerwcu grupa gimnazjalistów i licealistów odbędzie niezapomnianą podróż do USA. Tuż przed wakacjami zaś drugoklasiści wyjadą na obóz językowy, od kilku lat organizowany na Malcie.

rzym drezno praga USA malta

Mamy nadzieję, że powyższe podróże pozostawią w pamięci naszych wychowanków trwały ślad w postaci pięknych wspomnień  i cennych doświadczeń.

Z wielką radością informujemy, że nasza uczennica - Alicja Kwaśny z klasy I A - uzyskała tytuł finalistki Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

poniedziałek, 04 marzec 2019 11:16

Zasady przyjmowania uczniów do 3-letniego liceum

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 3- LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Podstawa prawna:                                                                                     

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty NR OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego  publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz  trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny  2019/2020

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy1, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 110 punktów.

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologia, chemia, matematyka

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy – 3 punkty;

5. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:

5.1. wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

6.2 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

6.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

6.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w pkt. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 12, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą (i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce), na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

4. 16 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019r. - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

6. 25 lipca 2019r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I A

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Dodatkowa godzina biologii i chemii umożliwi realizację poziomu rozszerzonego od drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020. Przedmioty chemia i biologia będą realizowane na poziomie rozszerzonym w klasie II i III po 5 godzin tygodniowo.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. W klasie II i III młodzież będzie brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo /3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III/.       

Klasa I B

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Poziom rozszerzony z matematyki będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I; 7 godz. w kl. II i 7 godz. w kl. III. Drugim przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym /po uprzednim zrealizowaniu ich na poziomie podstawowym w klasie pierwszej/ jest geografia – 5 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. W klasie II i III uczniowie będą brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo /3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III./

Limit miejsc:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

poniedziałek, 04 marzec 2019 10:51

Zasady przyjmowania uczniów do 4-letniego liceum

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 4-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SP

Podstawa prawna:                                                                                     

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r.
  z późniejszymi zmianami w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w SP,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia SP (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 110 punktów. 

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I C z programem biologii, chemii i języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologia, chemia, matematyka

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I D z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe ; za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – 3 punkty;

5. Za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

5.1 Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

 1. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 3. Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów
 4. Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów.
 5. Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać – maksymalnie 30 punktów.

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

6.2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia SP oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

4. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

6. 25 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I C

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z biologii i chemii w wymiarze: 3 godziny tygodniowo w klasie I, II i III oraz 2 godziny w klasie IV. 

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Klasa I D

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z matematyki w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w klasie I, 6 godzin w klasie II i III oraz 5 godzin tygodniowo w klasie IV oraz rozszerzony poziom z geografii w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie I i IV oraz 3 godziny tygodniowo w klasie II i III.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Limit miejsc:

Klasa I C z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Klasa I D z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

piątek, 01 marzec 2019 08:25

Gratulacje dla Ani

27.02.2019 r. w Kurii Diecezji Bielsko - Żywieckiej odbył się diecezjalny etap XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczny temat brzmiał: "Święty Jacek - wzór ewangeliczny". 

Nasza uczennica - Anna Sala z klasy II A - zajęła drugie miejsce i awansowała do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Opolu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

piątek, 01 marzec 2019 08:24

Bal Maturalny 2019

12 stycznia 2019 r. w restauracji „Kameliowy Zakątek”, tuż u malowniczych stóp Szyndzielni, odbył się tegoroczny bal maturalny, popularnie zwany studniówką.

Zaproszonych gości - dyrekcję, rodziców i nauczycieli - oficjalnie powitali przedstawiciele klas III A  i III B, Marysia Dziendziel i Filip Pasierbek. Maturzyści podziękowali za wsparcie podczas trzyletniej nauki w liceum, pasję nauczania, życzliwość i wyrozumiałość. Część oficjalną zakończyły życzenia pani Magdaleny Stefanik.

Część artystyczną zainaugurował polonez, a właściwie… dwa polonezy. Było pięknie i wzruszająco. Podczas dalszej części uroczystości maturzyści zaprezentowali film, w którym już jako seniorzy wspominali szkolne lata. Natomiast po pokazie filmowym zaprosili na zabawne przedstawienie, podczas którego nauczyciele mieli okazję zobaczyć samych siebie w krzywym zwierciadle.

Po przeżyciach artystycznych przyszła pora na wspólną zabawę. Kiedy rozbrzmiały pierwsze takty znanych przebojów, wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet. Trzeba przyznać, że zabawa była iście szampańska i trwała do białego rana.

Kochani maturzyści, życzymy Wam, aby ta niepowtarzalna, roztańczona noc na długie lata zapisała się w Waszej pamięci!

czwartek, 14 marzec 2019 08:16

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 11 – 13.03.2019 r. wspólnie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Tematem przewodnim spotkań formacyjno - duchowych, prowadzonych przez ks. Mateusza Dudkiewicza z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, była Moc Ducha Świętego.

Podczas rekolekcji młodzież uczestniczyła w Nabożeństwie do Ducha Świętego, Eucharystii, Drodze Krzyżowej, Nabożeństwie Pokutnym, Spowiedzi Świętej i konferencji.

W trakcie trzydniowych nauk ks. Mateusz przybliżył gimnazjalistom i licealistom postać błogosławionej Chiary Luce Badano. Ta młoda, zaledwie dziewiętnastoletnia dziewczyna, umierała z blaskiem wiary, mówiąc „Nic już nie posiadam, ale mam jeszcze serce, którym mogę kochać”. Niechaj błogosławiona Chiara będzie wzorem żywej wiary dla nas wszystkich.

Jesteśmy wdzięczni ks. Mateuszowi Dudkiewiczowi i s. Katarzynie za przygotowanie nauk rekolekcyjnych, dzięki którym otwieraliśmy się na Łaskę Ducha Świętego, jednocząc się we wspólnej modlitwie.

Bóg zapłać!

Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, że uczennice naszego liceum Maria Dziendziel, Anna Kuźma i Julia Stańco zakwalifikowały się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Serdecznie im gratulujemy!

wtorek, 22 styczeń 2019 14:51

Dzień babci w hospicjum

21 dnia stycznia  Chór szkolny zespołu szkół zcbm wystąpił z kolędowym koncertem w placówce Hospicjum im Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Dla 30 naszych uczniów była to okazja do podzielenia się swoimi talentami i radością płynącą z narodzenia naszego Zbawiciela. Więcej informacji na stronach Gościa Niedzielnego pod linkiem: Gość bielsko.

Zdjęcia wykonał Mateusz Bogocz

Strona 3 z 6

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top