Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 04 marzec 2019 11:16

Zasady przyjmowania uczniów do 3-letniego liceum

Napisane przez

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 3- LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Podstawa prawna:                                                                                     

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty NR OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego  publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz  trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny  2019/2020

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy1, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 110 punktów.

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologia, chemia, matematyka

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy – 3 punkty;

5. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:

5.1. wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

6.2 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

6.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

6.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w pkt. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 12, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą (i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce), na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

4. 16 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019r. - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

6. 25 lipca 2019r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I A

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Dodatkowa godzina biologii i chemii umożliwi realizację poziomu rozszerzonego od drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020. Przedmioty chemia i biologia będą realizowane na poziomie rozszerzonym w klasie II i III po 5 godzin tygodniowo.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. W klasie II i III młodzież będzie brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo /3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III/.       

Klasa I B

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Poziom rozszerzony z matematyki będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I; 7 godz. w kl. II i 7 godz. w kl. III. Drugim przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym /po uprzednim zrealizowaniu ich na poziomie podstawowym w klasie pierwszej/ jest geografia – 5 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. W klasie II i III uczniowie będą brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo /3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III./

Limit miejsc:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

Czytany 1769 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 maj 2019 11:12